رویداد تبلیغاتی

گاهی اوقات در یک کمپین تبلیغاتی برای معرفی برند یا ارائه خدمت خاصی نیاز به برگزاری مراسمی خاص می باشد و مراسمی که در آن باید رفتارهای از پیش تعیین شده ایی برای رسیدن به هدف طراحی و اجرا شود.

رسیدن به موفقیت تبلیغاتی یک هنر است ولی آنچه که تبلیغات را به یک صنعت مبدل می کند تاثیر بی بدیل تبلیغات بر شکوفایی این صنعت است.

هنر ما در این بخش به سه بخش تقسیم می شود:

قبل از مراسم، هنگام مراسم و بعد از مراسم

اینکه مخاطبان ما چه کسانی هستند، روش تبلیغاتی و امتناع آنها به چه شکلی خواهد بود، VIP ،پذیرایی، انتقال پیام و سیستم انتقال پیام، ارزیابی مراسم، گزارش گیری، نتیجه گیری و … همه و همه خدماتی هستند که ما در کانون آگهی و تبلیغاتی بینش نو ارائه می دهیم.